Neem contact met ons op.

Voor direct
contact

Binnen 4 uur
een antwoord
Assortiment

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Manneveld Handelsonderneming

Dossiernummer: 53050088

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

verkoper: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten:

Manneveld Handelsonderneming

Wederikstraat 5

1121 XH Landsmeer

Telefoonnummer: 0-650749996

E-mail: info@manneveldhandel.nl

KvK nummer: 90150295

BTW nummer: NL865223841B01

koper: de wederpartij van verkoper, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;

overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop verkoper deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door verkoper in te schakelen derden bedongen.

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige af vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk of per email binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend -, vervoers -, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.
 4. Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht verkoper niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

Artikel 3: Uitvoering

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwíjze noodzakelijke gegevens tijdig aan verkoper verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is verkoper gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen.

Artikel 4: Levering

 1. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldaan, onverminderd het recht van koper op volledige vergoeding van kosten en schade.
 2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend de verkopers bevestiging bindend.
 3. Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij anders overeengekomen.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is verkoper gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan en/of gemaakte kosten te verhalen op koper.
 5. Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan verkoper, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Door verkoper opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.
 7. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld van verkoper bewijst.
 8. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.
 9. Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen:
  1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  2. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);
  3. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
  4. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
 10. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 11. Deelleveringen door verkoper zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van verkoper. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Reclames

 1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen drie maanden na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van verkoper.
 3. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.

Artikel 6: Garantie

 1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering,
 2. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 3. Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt,
 4. Verkoper dient binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid gesteld te zijn dit te onderzoeken;
 5. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

Artikel 7: Prijzen

 1. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele administratie -, verzend -, vervoers – en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vordering van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.
 2. Behoudens het hierna bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
 3. De aansprakelijkheid van verkoper voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag.
 4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, waar mede onder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie aan de zijde van de koper zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.
 5. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden gebracht.
 3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
 4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 11: Risico -overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 12: Geschillen

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.